Regler for digitalvaluta og kryptovaluta 5/5 - rating fra brukere av Regler for digitalvaluta og kryptovaluta, 5 poeng i snitt (1-5) med 1 stemmer.
Del din mening

Skatt på Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple og andre krypto-digitalvaluta

 

 

Dagens regelverkSkattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 11. november 2013, lagt til grunn at bitcoin er et formuesobjekt i skatte-  og avgifts rettslig forstand, der de alminnelig reglene i skatte- og merverdiavgiftsloven anvendes.

 

Merverdiavgift

Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 11. november 2013 om «Bruk av bitcoins – skatte- og avgiftsmessige konsekvenser» kan du lese her. Etter EU-domstolens dom av 22. oktober 2015 i sak C-264/14 konkluderte EU-domstolen med at tjenester som består i veksling av bitcoin er unntatt fra merverdiavgiftsplikten etter EUs merverdiavgiftsdirektiv, som en finansiell tjeneste. På bakgrunn av dette ble Skattedirektoratet bedt av Finansdepartementet om å vurdere merverdiavgiftsbehandlingen av bitcoin på nytt i Norge. I sin fornyede vurdering konkluderte Skattedirektoratet med at tjenester som gjelder veksling av bitcoin vil være omfattet av unntaket for finansielle tjenester i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-6. Brevet fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 6. februar 2017 vedrørende unntaket for merverdiavgift på virtuelle valutaer finnes her.

 

Skatteplikt på realisasjon av bitcoin og formue for privatpersoner

Ved realisasjon av bitcoin vil det kunne oppstå en gevinst eller eventuelt et tap. I henhold til skatteloven § 5-1 annet ledd er det skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av formuesobjekt utenfor virksomhet. Tilsvarende gis det fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt, jf skatteloven § 6-2 første ledd. Ved realisasjon av formuesobjekter gjelder særregler i kapittel 9. Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel jf. sktl. § 9-4 første ledd. Disse hovedreglene får anvendelse ved realisasjon av bitcoin. Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi. Vederlaget skattyter mottar for bitcoin som realiseres vil utgjøre utgangsverdien. Inngangsverdien vil være kostprisen, altså det gjenstanden har kostet selgeren. Dette gjelder både hvor selgeren har kjøpt gjenstanden eller han har produsert den selv.

 

Formuesbeskatning av bitcoin

Som skattepliktig bruttoformue regnes i utgangspunktet alle formuesobjekter med omsetningsverdi som skattyteren eier ved utgangen av inntektsåret. Dette gjelder blant annet bitcoin og annen «virtuell valuta». I utgangspunktet gjelder dette uansett hvor i verden eiendelene befinner seg. Mer om formue kan du lese her. Bitcoin fremstår som en eiendel i skattelovens forstand og anses således som skattepliktig formue. Verdien fastsettes til omsetningsverdien pr. 1. januar året etter inntektsåret, jf. skatteloven § 4-1.

 

Praktiske råd i forhold til rapportering til Skatteetaten

Dersom du har eid, realisert eller «minet» bitcoin skal du oppgi dette i din skattemelding. Formue, kjøp og salg av bitcoin blir ikke direkte rapportert til skatteetaten. Dermed er du selv ansvarlig for å oppgi eventuell formue og gevinst/tap vedrørende bitcoin. Dersom du eier, har «minet» eller kjøpt bitcoins i løpet av inntektsåret og disse er i din besittelse ved utgangen av inntektsåret, skal verdien av disse oppgis som formue i din skattemelding under post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue». Dersom du har solgt bitcoin som du eier, eller har «minet» og solgt bitcoin i inntektsåret skal det beregnes gevinst eller tap ved realisasjon av denne. Gevinst føres i din skattemelding under post 3.1.12 «Annen inntekt» og tap under post 3.3.7 «Andre fradrag».

 

Praktisk eksempel

Nedenfor følger er praktisk eksempel som viser hvordan du som skattepliktig skal behandle kjøp, salg og beholdning av bitcoin i din skattemelding:

Du kjøper 100 bitcoins den 10.01.2015 til en kurs av kr 2 500 pr bitcoin. Den 19.12.2017 selger du 50  bitcoins til en pris av kr 3 500 pr bitcoin. Du sitter da igjen med 50 bitcoin ved årsslutt. Kurs pr 01.01.2018 er kr 3 800.

For å regne verdien på formue og gjeld, brukes kursen per 1. januar året etter inntektsåret. Årsregnskapspliktige skal som hovedregel bruke kursen på transaksjonstidspunktet, men kan velge å bruke månedlige gjennomsnittskurser når det er i samsvar med norsk regnskapsrett.

bitcoin, digitalmining-kryptovaluta selvangivelse

Følgende beløp skal da tas med i din skattemelding:

 

Salgspris 50 bitcoins a kr 3 500 blir                            kr 175 000

– inngangspris 50 bitcoins a kr 2 500 blir                 kr 125 000

= Gevinst                                                                       kr 50 000

Gevinsten på kr 50 000 føres under post 3.1.12 «Annen inntekt»  i din skattemelding.

 

Pr 31.12.2017  sitter du igjen med 50 bitcoins (100 – 50) til en verdi av kr 3800 (kurs pr 01.01.2018). Verdien på dine 50 bitcoins blir da 50 x kr 3 800 = kr 190 000.

Verdien på dine bitcoins pr 31.12.2017, som er kr 190 000, føres da under post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue»  i din skattemelding.

Dokumentasjon som må tas vare på for å kunne verifisere oppgitte opplysninger i skattemeldingen. Transaksjonslogg/ dokumentasjon over realiserte bitcoins fra formidlere/vekslere med Bitcoins adresser.

Dokumentasjon som viser dato for når de solgte bitcoins er anskaffet, minet eller kjøpt inkludert bitcoin adresser for disse og inngangsverdien. Logg fra mining – oversikt over antall minede bitcoins og tidspunktet for innvinning av disse (payout address). Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon på forespørsel.

 

Hvordan skal du forholde deg til skatte- og/eller avgiftsreglene når du har drevet med formidling av bitcoin som næringsdrivende?

 

Virksomhetsinntekt

Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet, jf skatteloven § 5-1 første ledd. Som fordel vunnet ved virksomhet anses blant annet fordel vunnet ved omsetning av varer og tjenester. Bitcoin er definert som et formuesobjekt, og en aktivitet med kjøp og salg av bitcoin kan sees på som omsetning av varer og tjenester.

 

Veksling av bitcoin vil være omfattet av unntaket for finansielle tjenester i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-6.

Dersom vilkårene for næring er oppfylt vil omsetning av bitcoin anses å være skattepliktig næringsinntekt.

Gi din rating

Flere anbefalte gratis programmer

  • Balabolka Balabolka er en tekst-til-tale (TTS) program. Alle datastemmer installert på systemet er tilgjengelig for Balabolka. Teksten på skjermen kan lagres i formatene WAV, MP3, MP4, OGG eller […]
  • VMware Workstation Player VMware Workstation Player, formerly VMware Player, is a virtualization software package for x64 computers running Microsoft Windows or Linux, supplied free of charge by VMware, Inc.,a […]
  • Snapchat – Gratis Snapchat er en mobilapplikasjon for deling av foto og video utviklet av en gruppe studenter ved Stanford University, og ble offisielt utgitt i App Store i september 2011. Ved hjelp av […]
  • Guide til kjøp av kryptovaluta Kryptovaluta og nettverkssalg har siden 2012 blitt kombinert i konsepter hvor personer har blitt invitert til å investere penger i kryptovaluta med utsikter til avkastning ved at […]
  • Clonezilla Linux What is Clonezilla? Clonezilla is a partition and disk imaging/cloning program similar to True Image® or Norton Ghost®. It helps you to do system deployment, bare metal backup and […]
  • Mattilbud Med applikasjonen Mattilbud får du en enkel oversikt over alle tilbud fra alle matbutikker i Norge! Mattilbud velger også ut ukens beste tilbud og kombinerer gode tilbud ilag med enkle […]

Was this helpful?